Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1943) oraz statut jednostki.

Szkoła:

  1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
  4. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i zdania egzaminu maturalnego,
  5. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
  6. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
  7. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  8. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  9. umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne,
  10. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, organizując na prośbę rodziców lekcje religii.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-01-2018 - Edycja treści.

12-01-2018 - Edycja treści.

30-11-2017 - Edycja treści.

13-02-2017 - Edycja treści.

20-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 543