Guziki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA  UCZNIÓW I SŁUCHACZY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OZORKOWIE ZAWIERAJĄ:

 • Cele i zasady oceniania wewnątrzszkolnego.
 • Wymagania edukacyjne wspólne dla wszystkich zajęć edukacyjnych.
 • Sprawdzanie stopnia spełniania przez ucznia wymagań edukacyjnych - narzędzia pomiaru dydaktycznego.
 • Ocenianie uczniów i sposób dokumentowania oceniania.
 • Odwoływanie od oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wystawionej niezgodnie z przepisami prawa.
 • Odwołanie od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wystawionej niezgodnie z przepisami prawa.
 • Warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej.
 • Sposoby przekazywania informacji uczniom i rodzicom / prawnym opiekunom.
 • Egzamin klasyfikacyjny.
 • Egzamin poprawkowy.
 • Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
 • Kryteria i tryb oceniania zachowania uczniów.
 • Ewaluacja wewnątrzszkolnych zasad oceniania.

Wewnątrzszkolne zasady oceniania zapisane są w ROZDZIALE 12 STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OZORKOWIE.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-01-2018 - Edycja treści.

12-01-2018 - Edycja treści.

11-01-2018 - Edycja treści.

30-11-2017 - Edycja treści.

13-02-2017 - Edycja treści.

05-09-2016 - Edycja treści.

20-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 591